نیپنا/چند رسانه ای/پیام پتروشیمی

شناسنامه

ماهنامه پیام پتروشیمی‌

صاحب امتیاز : روابط عمومی

 مدیر مسئول :‌‌‌ایوب بنوی

دبیر تحریریه :فهیمه عبدی

نشانی : میدان شیخ بهایی، شماره 144 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روابط عمومی‌

تلفن :88601256

دورنگار : 88059835

وب‌گاه : www.nipna.ir

پست الکترونیک :fhmhabdi@yahoo.comتاریخ بروزرسانی : ۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۱

آرشیو سال 1392

آرشیو سال 1393

آرشیو سالانه پیام پتروشیمی

سال انتشار

 شماره های منتشر شده

1385

213

214

215

216

217

1

2

ویژه

3

4

 

 

1386

5

ویژه

6

7

8

ویژه

9

10

 

 

 

 

1387

11

ویژه

12

13

14

ویژه

15

16

 

 

 

 

1388

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

1389

27

28

29 

30 

31 

32 

 33

34 

35 

36 

 

 

1390

37

38

39

 40

41 

 42 

43 - بخش2 -  بخش3

  44 

  45 

 46

 47

 48

 ضمیمه

ضمیمه

 ضمیمه

 ضمیمه

 ضمیمه

 ضمیمه1

 2

 3

 ضمیمه

 ضمیمه

1391  

 49
ضمیمه

50
ضمیمه
 

51
ضمیمه
 

52
ضمیمه

53
ضمیمه 

54
ضمیمه

55
ضمیمه
 

56
ضمیمه

 57
ضمیمه

 58
ضمیمه 

 59
ضمیمه

 60
ضمیمه 


تاریخ بروزرسانی : ۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۳۴