اعلام میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی

اعلام میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی
(یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰) ۱۲:۴۰

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به 1400/11/03 اعلام شد.

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به 1400/11/03 اعلام شد.
تعداد بازدید : ۳۶۰