برگزاری نخستین جلسه کارگروه اجتماعی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی

(چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹) ۱۴:۴۷

کارگروه اجتماعی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی نخستین جلسه خود را با هدف برنامه ریزی جامع برای تحقق هدف های پیش بینی شده برگزار کرد.

به گزارش نیپنا، در این جلسه مصوب شد که هر یک از اعضا با توجه مسئولیت، کارگروه های فرعی مرتبط را تشکیل و نسبت به تسری موضوع ها در کلیه شرکتها و دریافت نقطه نظرات در جهت تصمیم سازی اقدام نتیجه را اقدام کنند.

در این جلسه مصوب شد که هر یک از اعضای کارگروه متناسب با مسئولیت های خود، ضمن معرفی ذینفعان ان حوزه نسبت به شناسایی و اولویت بندی نیازمندی استفاده در تدوین استراتژی های ،مرتبط را ارائه کنند همچنین هر یک از اعضای کارگروه متناسب با مسئولیت های خود نسبت به شناسایی تاثیر مهم مثبت و منفی فعالیتها و عملیات در صنعت پتروشیمی و موارد با اهمیت صنعت در حوزه مربوط اقدام و نتیجه را اعلام کنند.


تعداد بازدید : ۱,۷۳۰