مناقصه یک مرحله ای
موضوع: مناقصه شماره 2DPC/-90 مربوط به پروژه احداث شبکه روشنایی جاده حراستی

شرکت پتروشیمی دهلران-مدیریت اجرایی در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

الف: موضوع مناقصه: احداث شبکه روشنایی جاده حراستی
ب:1- داشتن شخصیت حقوقی 2-داشتن امکانات و تجهیزات مناسب3-تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه4- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه 5- دارای رتبه¬بندی از معاونت راهبردی ریاست جمهوری در رشته تأسیسات
ج: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 40،000،000 ریال
د: مهلت خرید تحویل و ارائه پیشنهادات:
1- زمان خرید اسناد از تاریخ 8/3/90 لغایت 12/3/90
2- زمان ارائه پیشنهادات از تاریخ 16/3/90 لغایت 21/3/90 (ساعت 12 ظهر)
3- زمان بازگشایی پاکات تاریخ 21/3/90 (ساعت 14 ظهر)
متقاضیانی که دارای شرایط بند ب می باشند و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند طبق (بند د-1) با در دست داشتن درخواست کتبی جهت خرید و شرکت در مناقصه به همراه مدارک ذیل به امور پیمانهای پتروشیمی دهلران به نشانی: تهران-میدان هفت تیر-ابتدای بلوار کریمخان زند -پلاک 38 - ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی- طبقه چهارم-اتاق 411(تلفن تماس 88302757) مراجعه نمایند.
ضمناً متن آگهی در سایت نیپنا به آدرس www.nipna.ir  و سایت شانا به آدرسwww.shana.ir  قابل رؤیت است.
ها: مدارک لازم:
1- مدارک رسمی شرکت از جمله اساسنامه، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات
2- سوابق و تجربه کاری مفید و مرتبط با ارائه مستندات
3- مشخصات کامل افراد، نیروهای انسانی
4- ارائه رضایتنامه حسن انجام کار و مرتبط از کارهای قبلی
5- اعلام توانمندی مالی و تعهد داشتن برای انجام پروژه
خاطرنشان می نماید خرید اسناد مناقصه هیچگونه تعهدی برای شرکت پتروشیمی دهلران جهت قبول پیشنهادات مالی شرکتهای  مذکور جهت شرکت در مناقصه ایجاد نمی نماید و شرکت پتروشیمی دهلران پس از مطالعه مدارک و بررسی توسط کمیته ارزریابی پیمانکاران در رد یا قبول شرکت های مذکور مختار می باشد و در صورت تأئید شرکت های مذکور به پیمانکاران جهت ارائه پیشنهادات مالی طی نامه رسمی ازسوی امور پیمانها اعلام خواهد گردید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومی شرکت پتروشیمی دهلران

شرکت پتروشیمی دهلران(در شرف تاًسیس)

طرح احداث مجتمع پتروشیمی دهلران در نظر دارد احداث شبکه انتقال برق به طول 3370 متر از خط انتقال منطقه به سایت پتروشیمی دهلران و نصب ترانس هوایی 400 KVA را به پیمانکارانی که از شرکت توزیع برق استان ایلام تعیین صلاحیت شده اند واگذار نماید. از پیمانکاران واجد الشرایط دعوت می شود، مدارک شرکت خود را اعم از سوابق اجرائی، رتبه بندی و تعیین صلاحیت را حداکثر تا مورخه 12/3/88 به آدرس: تهران- میدان هفت تیر- ابتدای بلوارکریمخان زند- پلاک 38 - ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی- طبقه دهم- اتاق 1002- ارسال نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88302757 یا پست الکترونیکی: dehloranpetro@yahoo.com تماس حاصل نمائید. ضمناً متن آگهی مناقصه در سایت اینترنتی www.nipna.ir موجود می باشد

هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.

روابط عمومی
    طرح احداث پتروشیمی دهلران

شرکت پتروشیمی دهلران(در شرف تاًسیس)
آگهی مناقصه عمومی احداث شبکه انتقال برق به شماره 88/DPC-3

طرح احداث مجتمع پتروشیمی دهلران در نظر دارد احداث شبکه انتقال برق به طول 3370 متر از خط انتقال منطقه به سایت پتروشیمی دهلران و نصب ترانس هوایی 400 KVA را به پیمانکارانی که از شرکت توزیع برق استان ایلام تعیین صلاحیت شده اند واگذار نماید. از پیمانکاران واجد الشرایط دعوت می شود، مدارک شرکت خود را اعم از سوابق اجرائی، رتبه بندی و تعیین صلاحیت را حداکثر تا مورخه10/3/88 به آدرس: تهران- میدان هفت تیر- ابتدای بلوارکریمخان زند- پلاک 38 - ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی- طبقه دهم- اتاق 1002- ارسال نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88302757 یا پست الکترونیکی: dehloranpetro@yahoo.com تماس حاصل نمائید. ضمناً متن آگهی مناقصه در سایت اینترنتی www.nipna.ir موجود می باشد.

هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.

 

روابط عمومی
    طرح احداث پتروشیمی دهلران

شرکت پتروشیمی دهلران(در شرف تاًسیس)
آکهی مناقصه عمومی تهیه گزارشات زیست محیطی ( شماره 544-DPC/88)

 طرح احداث مجتمع پتروشیمی دهلران در نظر دارد تهیه گزارش زیست محیطی واحدهای فرآیندی وUtility  مجتمع را از طریق مناقصه عمومی به مشاورین ذیصلاح واگذار نماید.
نام طرح : مجتمع پتروشیمی دهلران (تولید اتیلن و پلی اتیلن)

الف: شرح مختصر کار:

- تهیه گزارشات زیست محیطی واحدهای پیش بینی شده در مجتمع
- استحصال اتان (C2)، مخلوط پروپان و بوتان و مخلوط C5+ از مخلوط C2+
- الفین با ظرفیت 607 هزار تن در سال اتیلن و سایر محصولات واحد، پروپیلن 91 هزار تن در سال، بنزین پیرولیز 68 هزار تن در سال و سوخت مایع 33 هزار تن در سال
- پلی اتیلن سنگین/سبک خطی به ظرفیت 300 هزار تن در سال
- پلی اتیلن سنگین به ظرفیت 300 هزار تن در سال
- آفسایت و سرویس های جانبی
نظر به اهمیت کار، دانش و سوابق در رشته تخصصی حفاظت محیط زیست از اولویت اول در انتخاب مشاور  برخوردار است.

ب: مدت انجام کار:

   4 ماه جهت تهیه گزارش و اخذ مجوزهای مربوطه
ج: مکان احداث مجتمع:
پانزده کیلومتری شهرستان دهلران واقع در استان ایلام
ها: شرایط شرکت در مناقصه:
1- داشتن شخصیت حقوقی
2- داشتن تجربه و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
3- داشتن رتبه و مجوز از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در رابطه با واگذاری کار مرتبط با موضوع مناقصه.
 از مشاورین تخصصی واجدالشرایط دعوت بعمل می آید حداکثر چهار روز پس از آگهی نوبت دوم و به مدت یک هفته جهت تهیه اسناد مناقصه به دفتر طرح و به نشانی: تهران- میدان هفت تیر- ابتدای کریمخان زند- پلاک 38 - ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی- طبقه دهم- اتاق 1002- امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً ارائه مدارک و سوابق شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه ضروری است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88302757 و پست الکترونیکی: dehloranpetro@yahoo.com تماس حاصل نمائید. ضمناً متن آگهی مناقصه در سایت اینترنتیwww.nipna.ir موجود می باشد.

هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.

روابط عمومی
طرح احداث پتروشیمی دهلران