بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13

بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 12اه

بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 12اه

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 1

بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 1

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 5

بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 5

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 1

بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 1

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 2

بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 2

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 14

بازدید معاون وزیر نفت به همراه استاندار اردبیل از طرح پتروشیمی آرتا انرژی – 98/6/13 14

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید