بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازي پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 26

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 26

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 2

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 2

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 18

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 18

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 10

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 10

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 9

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 9

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 8

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اسکله های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرو طرح های شیرین سازی پتروشیمی بوعلی، پتروناد، پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی مارون- 8/3/98 8

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید