روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14

روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 28

روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 28

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 38

روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 38

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 33

روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 33

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 32

روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 32

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 31

روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 31

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 30

روز پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/14 30

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید