نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13  44

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13 44

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13  49

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13 49

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13  48

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13 48

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13  25

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13 25

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13  30

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13 30

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13  46

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه در سومین روز برگزاری نمایشگاه -98/2/13 46

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید