آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11

آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 47

آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 47

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 12

آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 12

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 15

آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 15

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 27

آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 27

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 26

آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 26

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 37

آئین افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی – 98/2/11 37

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید