بازدید مهندس محمدی و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4

بازدید مهندس محمدی  و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 10

بازدید مهندس محمدی و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 10

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید مهندس محمدی  و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 4

بازدید مهندس محمدی و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 4

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید مهندس محمدی  و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 5

بازدید مهندس محمدی و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 5

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید مهندس محمدی  و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 11

بازدید مهندس محمدی و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 11

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید مهندس محمدی  و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 8

بازدید مهندس محمدی و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 8

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید مهندس محمدی  و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 2

بازدید مهندس محمدی و هیات همراه از مجتمع پتروشیمی تبریز-98/2/4 2

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید