بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22

بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 3

بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 3

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 4

بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 4

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 2

بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 2

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 1

بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 1

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 16

بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 16

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 15

بزرگداشت روز شهداء با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی-97/12/22 15

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید