مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19

مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 12

مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 12

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 10

مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 10

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 8

مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 8

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 1

مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 1

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 17

مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 17

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 16

مراسم معارفه سرپرست HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/12/19 16

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید