بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24

بازدید معاون وزیر نفت  و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 14

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 14

پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت  و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 20

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 20

پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت  و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 24

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 24

پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت  و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 15

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 15

پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت  و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 19

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 19

پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت  و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 26

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان -97/11/24 26

پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید