بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4

بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 12

بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 12

پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 1

بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 1

پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 2

بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 2

پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 6

بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 6

پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 4

بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 4

پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 5

بازدید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه انرژی بر پارسیان-97/11/4 5

پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید