بازدید معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 10

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 10

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 9

بازدید معاون وزير نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 9

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 8

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 8

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 6

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 6

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 4

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 4

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 3

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان-97/11/2 3

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید