بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 2

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 2

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 4

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 4

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 8

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 8

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 10

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 10

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 3

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 3

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 1

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شهرک پردیس جم و سومین اجلاس مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی-25و 26 دی ماه 97 1

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید