تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت بزرگداشت روز پرستار- 97/10/22

تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 6

تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 6

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 1

تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 1

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 2

تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 2

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 8

تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 8

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 5

تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 5

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 7

تجلیل مدیر منابع انسانی از کادر پزشکی و پرستاری درمانگاه غدیر به مناسبت روز پرستار- 97/10/22 7

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲ ۲
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید