جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16

جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 1

جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 1

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 2

جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 2

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 5

جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 5

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 7

جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 7

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 6

جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 6

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 9

جلسه هم اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/10/16 9

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید