آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3

آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 22

آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 22

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 16

آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 16

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 23

آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 23

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 19

آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 19

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 7

آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 7

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 14

آئین تکریم و تجلیل از خدمات شایسته و ارزنده دکتر نوروز زاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 97/10/3 14

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید