بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27

بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه)  و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 28

بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 28

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه)  و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 50

بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 50

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه)  و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 41

بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 41

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه)  و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 45

بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 45

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه)  و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 48

بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 48

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه)  و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 52

بازدید معاون وزیر نفت از چند طرح توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) و منطقه انرژی بر پارسیان– 97/9/28و27 52

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید