نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24

نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 25

نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 25

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 19

نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 19

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 16

نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 16

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 10

نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 10

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 24

نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 24

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 18

نشست معاون وزیر نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس – 97/9/24 18

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید