بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21

بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 16

بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 16

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 15

بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 15

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 34

بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 34

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 4

بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 4

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 8

بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 8

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 6

بازدید مهندس محمدی از طرح دی آریا پلیمر، مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند – 97/9/21 6

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید