بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14

بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 22

بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 22

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 8

بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 8

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 14

بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 14

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 20

بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 20

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 30

بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 30

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 19

بازدید مهندس محمدی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – 97/9/14 19

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید