آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13

آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 24

آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 24

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 23

آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 23

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 19

آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 19

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 16

آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 16

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 14

آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 14

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 25

آئین افتتاحیه پتروشیمی مرجان، فاز 3 پتروشیمی پردیس، نیروگاه تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند و امضاء قرارداد جمع آوری گازهای مشعل عسلویه 97/6/13 25

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید