دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16

دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 8

دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 8

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 2

دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 2

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 1

دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 1

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 13

دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 13

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 5

دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 5

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 14

دیدار دکتر نوروز زاده با استاندار بوشهر، بازدید از طرح پتروشمی مرجان و شهرک مسکونی ولیعصر-97/5/16 14

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید