شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10

شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 7

شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 7

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
اکبریان رییس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس

اکبریان رییس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 11

شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 11

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 12

شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 12

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 23

شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 23

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 25

شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- 97/4/10 25

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید