مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29

مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 16

مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 16

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 3

مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 3

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 19

مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 19

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 11

مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 11

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 9

مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 9

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 6

مراسم معارفه سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 97/2/29 6

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید