بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکله 97/2/23T

بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 25

بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 25

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 2

بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 2

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 43

بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 43

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 22

بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 22

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 33

بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 33

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 44

بازدید دکتر نوروز زاده از مجتمع پتروشیمی خارک، متانول دوم، زمین های استحصال شده پروژهای الفین،MEG ، تاسیسات خشکی شرکت نفت فلات قاره و پروژه NGL، و پایانه های نفتی و اسکه T – 97/2/23 44

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید