غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16

غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 14

غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 14

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 22

غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 22

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 13

غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 13

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 12

غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 12

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 23

غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 23

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 30

غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 97/2/16 30

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید