بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان، هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان،  هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 20

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان، هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 20

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان،  هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 18

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان، هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 18

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان،  هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 22

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان، هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 22

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان،  هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 26

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان، هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 26

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان،  هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 21

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان، هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 21

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان،  هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 19

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح های پتروشیمی سیراف، متانول کاوه، پترو پالایش کنگان، هتل در دست احداث جم ، شهرک مسکونی گلستان، 50 هکتار استحصال زمین از دریا، کانال های جمع آوری سیلاب ، نیروگاه و آبگیر پتروشیمی دماوند و منطقه انرژی بر پارسیان-97/2/9.10 19

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید