مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3

مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 27

مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 27

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 3

مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 3

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 1

مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 1

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 29

مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 29

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 10

مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 10

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 14

مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری های راهبردی فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فدراسیون صنایع شیمی و پتروشیمی چین – 97/2/3 14

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید