بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 7

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 7

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 10

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 10

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 9

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 9

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 4

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 4

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 14

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 14

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 15

بازدید دکتر نوروز زاده از طرح پتروشیمی گچساران و طرح پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس -97/1/27 15

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید