بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22

بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 8

بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 8

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 11

بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 11

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 12

بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 12

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 9

بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 9

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 16

بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 16

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 15

بازدید دکتر نوروز زاده از پتروشیمی اصفهان، کارخانجات اسنوا و ظریف مصور -97/1/22 15

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید