آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15

آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت  و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 23

آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 23

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت  و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 11

آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 11

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت  و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 5

آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 5

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت  و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 8

آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 8

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت  و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 17

آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 17

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت  و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 7

آئین دیدار نوروزی معاون وزیر نفت و هیات مدیره با همکاران صنعت پتروشیمی و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 97/1/15 7

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید