دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15

دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان  شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 22

دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 22

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان  شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 20

دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 20

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان  شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 19

دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 19

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان  شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 18

دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 18

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان  شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 16

دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 16

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان  شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 15

دیدار صمیمی دکتر نوروز زاده با جمعی از پیشکسوتان شرکت ملی صنایع پتروشیمی -97/1/15 15

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید