افتتاح 3 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7

افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 12

افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 12

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 10

افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 10

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 19

افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 19

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 18

افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 18

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 17

افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 17

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 16

افتتاح 4 طرح پائین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر- 96/12/7 16

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید