امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500 در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25

امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500  در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 19

امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500 در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 19

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500  در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 17

امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500 در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 17

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500  در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 16

امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500 در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 16

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500  در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 15

امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500 در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 15

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500  در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 13

امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500 در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 13

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500  در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 12

امضاء قرارداد تجاری سازی کاتالیست SAC500 در مقیاس صنعتی جهت تولید گریدهای پلی اتیلن سنگین – 96/11/25 12

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید