بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 21

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 21

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 20

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 20

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 2

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 2

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 4

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 4

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 7

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 7

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 13

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-96/11/2 13

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید