بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 4

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 4

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 2

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 2

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 5

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 5

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 6

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 6

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 1

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 1

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 3

بازدید دکتر نوروز زاده از طرحها و مجتمع های پتروشیمی عسلویه-96/10/19 3

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید