دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27

دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان  و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 3

دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 3

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان  و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 14

دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 14

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان  و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 13

دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 13

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان  و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 9

دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 9

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان  و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 1

دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 1

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان  و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 8

دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان و هیات همراه با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- 96/8/27 8

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید