نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی  5

نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 5

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی  13

نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 13

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی  12

نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 12

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی  11

نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 11

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی  10

نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 10

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی  9

نخستین رزمایش ایمنی، آتش نشانی و پدافند غیرعامل با مشارکت 4 ایستگاه آتش نشانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 9

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید