آئین معارفه شاهدائی، قائم مقام وزیر نفت و نوروز زاده مدیر عامل npc

آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 1

آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 1

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 10

آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 10

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 6

آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 6

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 8

آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 8

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 5

آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 5

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 7

آئین معارفه سرکارخانم مهندس شاهدائی، قائم مقام محترم وزیر نفت و جناب آقای دکتر نوروز زاده مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 96/8/13 7

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید