اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 96/6/22

اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی   96/6/22 17

اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 96/6/22 17

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی   96/6/22 20

اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 96/6/22 20

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی   96/6/22 16

اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 96/6/22 16

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی   96/6/22 15

اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 96/6/22 15

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی   96/6/22 1

اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 96/6/22 1

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی   96/6/22 18

اولین نشست هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 96/6/22 18

شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید