دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23

دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 13

دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 13

سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 9

دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 9

سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 8

دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 8

سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 7

دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 7

سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 5

دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 5

سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 10

دیدار سفیر اوکراین با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 96/5/23 10

سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید