بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400

بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
1
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
بازدید میدانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح ها و مجتمع های مستقر در عسلویه و منطقه پارسیان /11و 12خرداد 1400
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید