بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 22
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 21
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 20
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 19
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 18
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 17
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 16
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 15
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 14
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 23
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 13
بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 12
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید