بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

بازدید از محل احداث پارک پروپیلن در امیرآباد مازندران و جلسه با استاندار مازندران

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید