جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران

جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 4

جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 4

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 3

جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 3

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 8

جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 8

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 9

جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 9

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 12

جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 12

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 5

جلسه هم اندیشی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران عامل طرح های سلمان فارسی،توسعه انتخاب ،مهر پترو کیمیا،کوروش،هیرسا پلیمر،نفت و گاز رضوی وسازه های صنعتی آذران 5

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید