نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش ها و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25

نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی  دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 31

نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 31

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی  دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 29

نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 29

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی  دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 22

نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 22

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی  دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 6

نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 6

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی  دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 19

نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 19

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی  دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 27

نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی ؛ نگاهی بر الزمات و چالش های و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی دردومین روز برگزاری چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو-97/7/25 27

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید