نشست خبری دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26

نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 1

نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 1

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 6

نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 6

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 13

نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 13

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 3

نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 3

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 5

نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 5

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 26

نشست دکتر نوروز زاده با اصحاب رسانه در خصوص عرضه ارز محصولات صنعت پتروشیمی در سامانه نیما– 97/6/26 26

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید